Todos los locutores en Japonés

Chie Kumai
Fumio Okura
Yoshimi Schweizer-Deguchi
Toru Takahashi
Toru Tanabe
Yusuke Yamasaki