Todos los locutores en Japonés

Chie Kumai
Yoshimi Schweizer-Deguchi
Toru Takahashi
Toru Tanabe
Yusuke Yamasaki